Klauzule informacyjne / Information clauses (For English scroll down)

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe, w związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy przesyłasz do nas swoje dokumenty aplikacyjne.

 1. Informacje podstawowe

  Informujemy, że Współadministratorami Twoich danych osobowych są poniższe podmioty:

  1. Miquido Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, Zabłocie 43a, 30-701 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000651969, REGON: 121160945, NIP: 9452138173 (“Współadministrator 1”)

  oraz

  1. Miquido Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 43A, 30-701 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000762910, REGON: 382049160, NIP: 6793178048, o kapitale zakładowym w kwocie: 5.000 zł (“Współadministrator 2”)

  dalej łącznie zwani: „Miquido”, „Współadministratorzy” lub „My”

  Współadministratorzy ustanowili wspólne punkty kontaktowe, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych:

  Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Współadministratorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako “RODO”.

  Gwarantujemy poufność wszystkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, dzięki którym możemy zapewnić, że dane są w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

 2. Zakres odpowiedzialności

  • Współadministrator 1 jest odpowiedzialny za:
   1. utrzymanie systemu informatycznego służącego do rekrutacji oraz zarządzanie nim;
   2. zapewnienie nieprzerwanego dostępu do systemu informatycznego służącego do rekrutacji;
   3. właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego służącego do rekrutacji;
   4. zapewnienie dostępu do systemu informatycznego wyłącznie osobom upoważnionym;
   5. przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków i żądań zgłoszonych w związku z RODO;
   6. prowadzenie komunikacji z podmiotami danych w sprawie uprawnień wynikających z RODO;
   7. zamieszczenie na stronie internetowej i w systemie informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
   8. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych;
   9. prawidłową realizację procedur ustanowionych w związku z RODO;
   10. zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych;
   11. dokonywanie czynności we wszelkich postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów prawa.
  • Współadministrator 2 jest odpowiedzialny za:
   1. zapewnienie dostępu do systemu informatycznego wyłącznie osobom upoważnionym;
   2. prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych;
   3. prawidłową realizację procedur ustanowionych w związku z RODO;
   4. zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych;
   5. zawiadamianie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i podmiotów danych o naruszeniach ochrony danych osobowych;
   6. wspieranie Współadministratora 1 we wszystkich postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów prawa.

  Niezależnie od powyższego podziału obowiązków, każdy ze Współadministratorów odpowiada wobec tak za samo za należyte i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych kandydata.

 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania

  Współadministratorzy uzgodnili, że będą przetwarzać Twoje dane osobowe (a to imię i nazwisko, email, numer telefonu, CV i jego treść) w następujących celach:

  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji – w oparciu o:
   • niezbędność do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
   • niezbędność do realizacji procesu rekrutacji oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej;
   • niezbędność do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.
  2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez każdego ze Współadministratorów, w szczególności kontaktu z Kandydatem, zawarcia z nim umowy, prawidłowowej realizacja umowy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  Dla celów wskazanych powyżej przetwarzane będą również dane: pozycja, na którą aplikujesz, informacja jak Nas znalazłeś, data i godzina przesłania Twojej aplikacji, a także inne dane, które przekażesz nam w trakcie rekrutacji.

 4. Przekazywanie danych osobowych

  Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy w oparciu o zawartą umowę lub inny instrument prawny. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

  Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

 5. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

  • od dnia ich doręczenia do czasu zakończenia weryfikowania Twojej aplikacji oraz poinformowania Cię o wyniku tego procesu, nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego – w przypadku, gdy nie udzielisz nam zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych dla innych procesów rekrutacyjnych,

  • od dnia ich doręczenia przez kolejne 3 lata lub do chwili wycofania zgody – jeżeli udzielisz nam zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych,

  • od zakończenia każdego z procesów rekrutacyjnych, w których będziesz brać udział, do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub wymagań dotyczących przechowywania dokumentacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa – w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

  • od dnia ich doręczenia do czasu zakończenia weryfikowania Twojej aplikacji oraz poinformowania Cię o wyniku tego procesu, nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego – w przypadku, gdy nie udzielisz nam zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych dla innych procesów rekrutacyjnych,

  • od dnia ich doręczenia przez kolejne 3 lata lub do chwili wycofania zgody – jeżeli udzielisz nam zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych,

  • od zakończenia każdego z procesów rekrutacyjnych, w których będziesz brać udział, do upływu okresu przedawnienia roszczeń – wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 6. Twoje prawa

  Możesz skontaktować się z nami w odniesieniu do każdego z poniższych praw:

  1. Prawa do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych (art. 15 RODO),

  2. Prawa do wycofania zgody (art. 7 RODO)

  3. Prawa do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

  4. Prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  5. Prawa do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania (art. 17 i 18 RODO),

  6. Prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

  7. Prawa do wniesienia skargi do organu (art. 77 RODO).

  W niektórych sytuacjach skorzystanie z ww. praw może nie być możliwe – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by przetwarzać Twoje dane osobowe.

  W celu realizacji któregokolwiek z ww. uprawnień prosimy o kontakt w jeden ze sposobów wskazanych na wstępie niniejszego dokumentu.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Information on personal data processing of your personal data

We appreciate the trust shown in us by entrusting us with your personal data, therefore we take all reasonable measures to protect this data. Below you will find information on how we collect and process your data when you send us your application documents.

 1. Basic information

  Please be advised that the following entities are the Co-administrators of your personal data:

  1. Miquido Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. with its registered office in Kraków, Zabłocie 43a, 30-701 Kraków, registered in the register of entrepreneurs kept by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, 11th Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000651969, REGON : 121160945, NIP: 9452138173 (“Co-administrator 1”)

  and

  1. Miquido Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Krakow, ul. Zabłocie 43A, 30-701 Kraków, registered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, 11th Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000762910, REGON: 382049160, NIP: 6793178048, with share capital in the amount of: 5,000 PLN (“Co-administrator 2”)

  hereinafter collectively referred to as: “Miquido”, “Joint administrators” or “We”

  The joint controllers have established common contact points which you can contact regarding the protection of your personal data:

  Your personal data is processed by the Co-administrators in accordance with applicable law, in particular in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation) – hereinafter referred to as “GDPR”.

  We guarantee the confidentiality of all personal data provided to us. We use appropriate data protection safeguards through the use of technical and organizational measures, thanks to which we can ensure that the data is adequately protected against unauthorized access.

 2. Scope of responsibilities

  As part of the co-administration agreement, the Co-administrators agreed on the scope of their responsibility regarding the fulfillment of the obligations arising from the GDPR, in particular that:

  1. Co-administrator 1 is responsible for:
  2. Co-administrator 2 is responsible for:
   1. providing access to the IT system only to authorized persons;
   2. keeping records related to the protection of personal data;
   3. correct implementation of procedures established in connection with the GDPR;
   4. notifying the President of the Personal Data Protection Office and data subjects about
   5. personal data breaches;
   6. supporting the Joint Administrator 1 in all legal proceedings.

  Regardless of the above division of duties, each of the Joint Controllers is responsible for the proper and lawful processing of the candidate’s personal data.

 3. Purposes and legal grounds for processing

  The co-administrators have agreed that they will process your personal data (name and surname, email, telephone number, CV and its content) for the following purposes:

  1. conducting the recruitment process – based on:

   • the need to carry out the recruitment process pursuant to art. 22 (1) of the Act of June 26, 1974 – Labor Code – in the case of employment under an employment contract;

   • the need to carry out the recruitment process and to take action at the request of the data subject before concluding the contract pursuant to art. 6 sec. 1 lit. b) GDPR – in the case of employment on the basis of a civil law contract;

   • the need for the implementation of future recruitment processes pursuant to art. 6 sec. 1 lit. a) GDPR – in the case of voluntary consent to the processing of personal data for the purposes necessary for the implementation of future recruitment processes.

  2. resulting from legitimate interests pursued by each of the Co-administrators, in particular contact with the Candidate, concluding a contract with him or her, correct performance of the contract and establishing, investigating or defending against any claims pursuant to art. 6 sec. 1 lit. f) GDPR;

  For the purposes indicated above, the following data will also be processed: the position you are applying for, information on how you found Miquido, the date and time of sending your application, as well as other data that you provide to us during recruitment.

 4. Provision of personal data

  Your personal data will be transferred only to those processors with whom we cooperate on the basis of a concluded contract or other legal instrument. Your personal data may be made available to entities authorized to receive data on the basis of applicable law, including the competent judicial authorities.

  Each time your personal data is transferred outside the European Economic Area (EEA) to countries that do not provide the same or adequate level of personal data protection as provided for in the provisions in force in Poland, we will make sure that it is done on the basis of valid legal basis and with the use of legally required safeguards.

 5. We will process your personal data:

  • from the date of their delivery until the end of the verification of your application and informing you about the results of the recruitment process – if you do not give us consent to further processing of your personal data for other recruitment processes,

  • from the date of their delivery for the next 3 years or until the consent is withdrawn – if you give us your consent to further process your personal data for the purposes of other recruitment processes,

  • from the end of each of the recruitment processes in which you will participate, until the expiry of the limitation period for claims or requirements for the storage of documentation under applicable law – in order to pursue or defend against any claims.

 6. Your rights

  You can contact us regarding any of the following rights:

  1. The right to obtain information, access data and to receive a copy of the data (Article 15 of the GDPR),

  2. Right to withdraw consent (Art.7 GDPR)

  3. The right to rectify personal data (Article 16 of the GDPR),

  4. Right to data portability (Article 20 GDPR),

  5. The right to delete data and to limit processing (Articles 17 and 18 of the GDPR),

  6. The right to object to the processing of personal data (Article 21 of the GDPR),

  7. The right to lodge a complaint with an authority (Article 77 GDPR).

  In some situations, the use of the above-mentioned rights may not be possible. There may be situations where we are still entitled to process your personal data.

  In order to implement any of the above rights, please contact us in one of the ways indicated at the beginning of this document.

  Providing personal data is voluntary, but necessary to carry out the recruitment process.