Klauzule informacyjne / Information clauses (For English scroll down)

Klauzula informacyjna dla pracowników, współpracowników i przedstawicieli klientów Miquido

Doceniamy zaufanie, jakie masz do Nas powierzając nam swoje dane osobowe, w związku z czym podejmujemy wszelkie uzasadnione środki, by dane te chronić. Poniżej znajdziesz informacje o tym jak zbieramy i przetwarzamy Twoje dane, gdy przesyłasz do nas swoje dokumenty aplikacyjne.

 1. Informacje podstawowe

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Miquido Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, Zabłocie 43a, 30-701 Kraków, Polska (“Miquido” lub “My”).

  We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Nami:

  Dane osobowe Kandydatów przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako “RODO”.

  Gwarantujemy poufność wszystkich przekazanych nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia ochrony danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, dzięki którym możemy zapewnić, że dane są w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które nam prześlesz w celach:

  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji – w oparciu o:

   • niezbędność do realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy– w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;

   • niezbędność do realizacji procesu rekrutacji oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej;

   • niezbędność do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.

  2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Miquido, w szczególności zapewnienia kontaktu z Kandydatem, zawarcia z nim umowy, prawidłowowej realizacja umowy oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  Dla celów wskazanych powyżej przetwarzane będą również dane: pozycja, na którą aplikujesz, informacja jak Nas znalazłeś, data i godzina przesłania nam Twojej aplikacji, a także inne dane, które zawrzesz w swoim CV lub przekażesz nam w trakcie rekrutacji.

 3. Przekazywanie danych osobowych

  Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie tym podmiotom przetwarzającym, z którymi współpracujemy w oparciu o zawartą umowę lub inny instrument prawny, a także innym podmiotom powiązanym z Miquido (np. spółce matce) w oparciu o prawnie uzasadniony interes Miquido. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

  Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, jaki wynika z przepisów obowiązujących na terenie Polski, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

 4. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać:

  • od dnia ich doręczenia do czasu zakończenia weryfikowania Twojej aplikacji oraz poinformowania Cię o wyniku tego procesu, nie dłużej niż do zakończenia procesu rekrutacyjnego – w przypadku, gdy nie udzielisz nam zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych dla innych procesów rekrutacyjnych,

  • od dnia ich doręczenia przez kolejne 3 lata lub do chwili wycofania zgody – jeżeli udzielisz nam zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby innych procesów rekrutacyjnych,

  • od zakończenia każdego z procesów rekrutacyjnych, w których będziesz brać udział, do upływu okresu przedawnienia roszczeń – wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 5. Twoje prawa

  Możesz skontaktować się z nami w odniesieniu do każdego z poniższych praw:

  1. Prawa do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych (art. 15 RODO),

  2. Prawa do wycofania zgody (art. 7 RODO),

  3. Prawa do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

  4. Prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

  5. Prawa do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania (art. 17 i 18 RODO),

  6. Prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

  7. Prawa do wniesienia skargi do organu (art. 77 RODO).

  W niektórych sytuacjach skorzystanie z ww. praw może nie być możliwe – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by przetwarzać Twoje dane osobowe.

  W celu realizacji któregokolwiek z ww. uprawnień prosimy o kontakt w jeden ze sposobów wskazanych na wstępie niniejszego dokumentu.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Miquido.

Information clause for employees, co-workers and representatives of Miquido clients

 1. The controller of your personal data is Miquido Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. with its seat in Krakow, ul. Zabłocie 43a, 30-701 Kraków, Poland (“Miquido”, “We”, “Our” or “Us”).

 2. In all cases regarding your personal data you can contact Us:

 3. Miquido has obtained your personal data from your employer / principal and processes them on the basis of applicable law and contracts.

 4. The scope of personal data being processed:

  • identification data (name, surname, post, employer’s / principal`s data),
  • contact data (phone number, e-mail address).
 5. The purposes of the processing and legal basis:

  • performance and settlement of the contract concluded with your employer / principal – for the duration of the contract, and the legal basis is the pursuance of the justified interest of the controller in the form of ensuring the correct performance of contractual obligations;
  • archiving to the extent necessary to fulfill legal obligations, in particular tax regulations, accounting regulations – for the duration of these obligations;
  • exercise defend against legal claims, whether in court proceedings or in an administrative or out-of-court procedure, for the duration of the proceedings and the limitation period of potential claims – on the grounds of Our legitimate interests as a data controller.
 6. You have the right to:

  • access your personal data, to receive copy of your personal data and to obtain the rectification of inaccurate data, deletion or restriction of processing;
  • in case when the legal basis of processing your data is Our legitimate interest as a data controller you have the right to object to processing of your personal data;
  • to lodge a complaint with a supervisory authority.

  In order to execute any of the abovementioned rights please contact Us in one of the ways indicated at the beginning of this document.

 7. The predicted recipients of your personal data are:

  • entities that process personal data on our behalf;
  • entities that operate IT systems and that provide Us with IT services;
  • entities that provide Us with consulting, auditing, legal, tax and accounting services to the extent that it is necessary to achieve the purposes of processing your personal data.